Seneca : „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

plány učiva

 

Český jazyk - říjen

Jazyková výchova

 

věta, slovo, slabika, hláska (písmeno)

 

věta jednoduchá a souvětí

 

spojení dvou nebo více vět, spojky a jejich funkce

 

pořadí slov ve větě

 

pořádek vět

 

 

 

druhy vět podle postoje mluvčího: věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

 

 

 

vnímá češtinu jako mateřský jazyk, odlišuje české věty od jiných jazyků

 

 

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

 

spojuje a odděluje věty, tvoří jednoduchá souvětí s danou spojkou

 

vytváří ze slov věty, dodržuje správné pořadí slov ve větě

 

seřadí věty v logickém sledu do krátkého textu

 

odlišuje a zdůvodňuje druhy vět podle postoje mluvčího, používá správné znaménko na konci

věty

technika psaní: čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu

 

 

 

 

psaní - základní hygienické návyky: správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem

dbá o celkovou úpravu písemného projevu (nadpis, odstavec

 

 

 

 

dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachovávání základních hygienických a pracovních návyků

 

Komunikační a slohová výchova

 

vypravování podle obrazové osnovy

 

 

 

 

 

 

 

vypravuje podle obrázkové osnovy, dodržuje posloupnost dějů na základě pozorování

 

 

vyjadřování závislé na komunikační situaci

komunikační žánry: pozdrav a oslovení

 

v různých komunikačních situacích se učí zdvořilému mluvenému projevu, volí vhodné výrazy

 

základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování)

uplatňuje základní komunikační pravidla, respektuje střídání role mluvčího a posluchače, nezasahuje mluvčímu do řeči

Literární výchova

 

tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

vnímá výtvarný doprovod knihy a jeho spojitost s textem, vytváří vlastní ilustrace

 

odpovídá na otázky, reprodukuje obsah vlastními slovy, vystihuje hlavní myšlenku

 

recituje přiměřený básnický text

 

seznamuje ostatní s ukázkami četby

základní literární pojmy – literární druhy a žánry: báseň, přirovnání

v básni vyhledává rýmy a přirovnání

poslech literárních textů

pozorně naslouchá čtenému textu, vyjadřuje svoje postřehy, pocity a názory

zážitkové čtení

plynule čte s porozuměním přiměřený text, orientuje se v textu pro děti

 
 

Matematika - říjen

Rytmus tvarů a barev. Evidence tabulkou.

Počítáme do 27.  Závislosti a vztahy.

Dvojnásobek a polovina. Kombinatorika v rovinné geometrii.

Číselné tabulky. Budování představy třetiny.

Počítáme do 30. Evidence náhody.

Pokrýváme podlahu. Hledání vztahů.

Plány cyklotras. Kombinatorika v prostorové geometrii.

Vzor v síti. Propojování vztahů.

Dvakrát a třikrát. Geometrie v rovině.

Angličtina -  září

Prvouka - říjen

Situace hromadného ohrožení - mimořádné události

Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu, krizové situace

Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu, krizové situace

Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu, krizové situace

Označování nebezpečných látek

respektuje pokyny dospělých při mimořádných událostech

rozezná nebezpečí různého charakteru

popíše a objasní příčiny a prevenci požáru

popíše způsoby komunikace s operátory tísňových linek

přiřadí telefonní čísla 150, 155, 158 ke složkám IZS

popíše a objasní příčiny a prevenci požáru

popíše, jak se chová se bezpečně, aby svým chováním neohrožoval zdraví své ani jiných lidí

popíše způsoby komunikace s operátory tísňových linek

přiřadí telefonní čísla 150, 155, 158 ke složkám IZS

popíše, jak se chová se bezpečně, aby svým chováním neohrožoval zdraví své ani jiných lidí

označí nebezpečné látky

Rozmanitost přírody

životní podmínky, ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody rovnováha v přírodě

 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny podzimní přírody s ostatními ročními obdobími

charakteristika podzimního období, přírodu na podzim

rozliší a porovná chování zvířat v závislosti na ročním období

Rozmanitost přírody - houby, životní podmínky ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody rovnováha v přírodě

popíše aktuální počasí, rozezná některé druhy hub, rozlišuje jedlé a jedovaté správně se chová v přírodě

rozliší a porovná chování zvířat v závislosti na ročním období

Značky z kalendáře přírody

osvojí si značky a pojmy počasí, popíše aktuální počasí

Rozmanitost přírody
 

živočichové, životní podmínky ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody rovnováha v přírodě

rostliny, stavba těla rostlin, funkce jednotlivých částí rostlin

rostliny, zelenina, ovocné stromy a ovoce, druhy ovocných stromů a jejich plody

 

pozná přírodniny podle nápadných a určujících znaků a uvede

příklad výskytu

třídí živočichy na domácí a volně žijící

pozná živočichy podle nápadných a určujících znaků a uvede příklad výskytu

správně se chová v přírodě

pozná rostliny podle nápadných a určujících znaků a uvede příklad výskytu

porovná práce na poli v sadu a na zahradě, popíše známé rostliny, zná význam rostlin pro člověka

 

 
© prvnaci.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky